Kế toán Tổng hợp RSSTUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Mô tả công việc:- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp, các định khoản nghiệp vụ phát sinh,…- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.- Thống kê và...

Tiếp tục đọc →


© 2020 - TA design. Powered by Haravan